Projekty

 • Graphene Flagship, “Graphene-based disruptive technologies” (“Graphene Core 2”), WP3, FPA: 649953
 • Projekt inwestycyjny aparaturowy MNiSW, „Zakup hybrydowego zestawu Ramanowskiego do kompleksowych badań właściwości nanostruktur i nanokompozytów”, 2018.
 • Projekt Sonata 12, „Wzrost grafenu na podłożach Ge o różnej orientacji krystalograficznej metodą CVD.”, NCN; 2017-2020; Kwota dofinansowania:
 • Projekt międzynarodowy: “Carbon nanomaterial enHanced opticAl fibeRs for bioMedical Imaging and seNsinG”; EOS The excellence of science; 2018-2021;
 • Projekt Team-Tech, „Termoplastyczne nanokompozyty do efektywnego tłumienia promieniowania mikrofalowego”, FNP; 2017-2020. Lider projektu. Wykonawcy: konsorcjum naukowo-przemysłowe, 17 osób.
 • Projekt Techmatstrateg, „Przestrajalne metamateriały hiperboliczne na potrzeby nowej generacji przyrządów fotonicznych”, NCBR; 2017-2020. Główny wykonawca. Wykonawcy: konsorcjum naukowo-przemysłowe, ok. 8 osób.
 • Projekt Preludium, „Wytwarzanie i charakteryzacja dwuwymiarowych warstw dwusiarczku molibdenu”, NCN; 2017-2018.
 • Projekt Preludium, „Wytwarzanie oraz badania termicznych cienkich warstw materiałów dwuwymiarowych”, NCN; 2016-2018.
 • Projekt Sonata, „Badanie wpływu defektów strukturalnych na własności termiczne grafenu CVD”, NCN; 2016-2018.
 • Diamentowy grant, „Ultra-cienkie warstwy z materiałów 2D jako nowoczesne ekrany promieniowania elektromagnetycznego”, MNiSW; 2015-2018.
 • Diamentowy grant, „Badania właściwości transportu ciepła i ładunku w cienkich warstwach opartych na dwuwymiarowych materiałach płatkowych na potrzeby elastycznej elektroniki”, MNiSW; 2015-2018.
 • Projekt Lider, „Innowacyjne przyrządy nano-opto-elektroniczne na bazie kryształów 2D”, NCBR; 2015-2018.
 • Projekt Preludium, „Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw nanorurek węglowych”, NCN; 2015-2017.
 • Projekt Graf-Tech, „Ultraszybkie fotodetektory grafenowe”, NCBR; 2013-2016. Lider projektu. Wykonawcy: konsorcjum naukowo-przemysłowe, ok. 25 osób.
 • Projekt Graf-Tech, „Innowacyjne grafenowo-tytanowe zawory silnikowe o podwyższonych właściwościach użytkowych”, NCBR; 2013-2016. Główny wykonawca – kierownik zadania na PW. Wykonawcy: konsorcjum dwóch wydziałów PW.
 • Diamentowy grant, „Badania nowych dwuwymiarowych nanostruktur dla zastosowań w nano i optoelektronice”, MNiSW; 2013-2016.
 • Projekt inwestycyjny w ramach FNiTP, „Aparatura do wytwarzania nanourządzeń i nanostruktur” DPN-WI-531-10167-3/MK/12; 2012-2013.
 • Projekt Europejski FP7 – Marie Curie Reintegration Grant (GA 268293); 2010-2013;
 • Projekt Lider, NCBIR „Nowe nanourządzenia do zastosowań w fotowoltaice”, 2011-2014.
 • Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Homing Plus: Single electron manipulation in nanostructures, 2010-2012.